Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol

Cymorth ariannol newydd sbon i israddedigion amser llawn a rhan-amser

Y cyfan y mae angen ichi ei wybod am y pecyn cyllid newydd i fyfyrwyr

Bydd holl fyfyrwyr cymwys Cymru sy'n dechrau cwrs prifysgol o fis Medi 2018 ymlaen yn cael cymorth gyda chostau byw drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y rhan fwyaf yn derbyn cymorth sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol. Bydd hyn yn golygu y gallant ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd. I fyfyrwyr sy'n dod o aelwydydd lle mae'r incwm yn gymharol isel, bydd y rhan fwyaf o'r cymorth ar gyfer costau byw ar ffurf grant nad oes rhaid ei dalu'n ôl.

Pwy sy'n gymwys?

Gallai pob myfyriwr sy’n dilyn gradd am y tro cyntaf (yn amser llawn neu’n rhan-amser) a fydd yn dechrau cwrs o fis Medi 2018 ymlaen fod yn gymwys. Mae’n bosib y bydd myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys am fenthyciad ffioedd a grant tuag at gostau astudio/byw ond ni fyddant yn gymwys i dderbyn benthyciad cynhaliaeth. Gall pob myfyriwr o Gymru wneud cais, lle bynnag yn y DU y bwriadant astudio.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube 

Faint o arian galla i gael?

Gallwch gael o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid ichi ei dalu'n ôl. Os ydych yn dilyn cwrs gradd llawn amser, drwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau gallech fod yn gymwys am hyd at £11,250 y flwyddyn tuag at eich costau byw os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a hyd at £9,000 y flwyddyn yng ngweddill y DU. Bydd israddedigion rhan-amser yn derbyn cymorth tebyg ar sail pro-rata yn seiliedig ar ddwysedd y cwrs ac incwm y teulu.

Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sydd angen y grantiau fwyaf. Os ydych o aelwyd incwm is, byddwch yn cael grant uwch. Gallwch gael benthyciad cynhaliaeth i ychwanegu at yr hyn a gewch. Bydd uchafswm y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant a gewch.

Os ydych chi’n astudio cwrs amser llawn gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan wnewch yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru.

Beth am ffioedd dysgu?

Ni fydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dim ymlaen llaw am eu cwrs. Gall myfyrwyr amser llawn a rhan-amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu. Y brifysgol neu'r coleg sy'n pennu'r ffioedd dysgu. Yng Nghymru, gosodwyd cap ar ffioedd dysgu, sef £9,000 y flwyddyn, ond mewn rhannau eraill o'r DU gallech orfod talu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawn amser.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu, a bydd yn rhaid ichi ei ad-dalu unwaith byddwch yn ennill dros £25,000. Nid yw benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu yn dibynnu ar brawf modd. Bydd yn rhaid i chi dalu llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu o’r diwrnod cyntaf y caiff yr arian ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes y caiff y benthyciad ei dalu’n ôl neu ei ganslo.

Beth os gwnes i ddechrau fy nghwrs cyn Medi 2018?

Dim ond i’r rheini sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf ac sy'n dechrau cwrs prifysgol ym Medi 2018 y mae'r pecyn cymorth cyllid newydd i fyfyrwyr yn berthnasol. Os gwnaethoch chi ddechrau cyn Medi 2018, byddwch yn parhau i gael y cymorth sydd o fewn eich pecyn presennol.

Beth am fyfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth?

Gallwch wneud cais am fenthyciad uwch o £13,000 ar gyfer cwrs meistr ôl-radd lle bynnag yn y DU y penderfynwch astudio. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid ychwanegol i brifysgolion yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr ôl-radd sy'n dewis astudio yng Nghymru, sy'n cyfateb i tua £4,000 y myfyriwr.

O fis Medi 2019, bydd myfyrwyr sy’n astudio cwrs meistr ôl-raddedig yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol.

Os ydych chi’n dechrau cwrs doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD) o 1 Awst 2018 ymlaen, gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £25,000. Gall hyn helpu gyda ffioedd cyrsiau a chostau byw tra byddwch chi’n astudio.

Beth am fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd?

Gall myfyrwyr cymwys wneud cais am gymorth gyda’u ffioedd dysgu tra’u bod yn astudio yng Nghymru a gallant hefyd fod yn gymwys i gael cymorth pellach.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r adran ar fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Pryd a sut dwi'n gwneud cais?

Gall myfyrwyr sy’n dechrau ar gwrs yn 2018/19 wneud cais nawr.  Bydd gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n dechrau ar gwrs yn 2019/20 ar gael yn hwyrach yn y flwyddyn. Gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr yn uniongyrchol drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r system ymgeisio ar-lein ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud cais ar gyfer 2018/19 bellach yn fyw. Bydd y system ymgeisio ar gyfer myfyrwyr amser llawn a fydd yn dechrau ar eu cyrsiau yn 2019/20 yn fyw yn y gwanwyn. Bydd myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig yn gallu gwneud cais ddechrau’r haf.

Darperir gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Mae'n cynnig cyllid ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i addysg uwch yn y DU.

Cofiwch y gallwch wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch costau byw, a benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am pryd y gallwch wneud cais, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook neu crewch nod tudalen ar gyfer y wefan.

Ble alla i gael gwybod mwy?

I gael mwy o fanylion am gyllid myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am ad-daliadau a chymorth ychwanegol, ewch i'r wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Hefyd, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook.

Pam mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y cymorth hwn?

Mae’r arolwg diweddaraf o Incwm a Gwariant Cenedlaethol yn dangos bod gan fwy nag un o bob tri myfyriwr sy’n hanu o Gymru orddrafft, bod gan un o bob pump drefniant credyd masnachol, a bod un ym mhob deg mewn dyled.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod pryderon ynghylch cyllid yn broblem gynyddol i fyfyrwyr felly rydyn ni wedi cyflwyno system gyllid newydd i fyfyrwyr sy'n golygu nad oes rhaid i broblemau ariannol sefyll yn eich ffordd.

Drwy gyfrannu at eich costau byw, ni fydd angen ichi weithio oriau hir yn ennill arian er mwyn talu eich treuliau byw, gan roi mwy o amser ichi ganolbwyntio ar eich astudiaethau.

Cymru yw'r wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno cymorth costau byw y gellir eu cymharu ar gyfer cyrsiau gradd amser llawn a rhan-amser.

Pam dewis addysg uwch?

Drwy fynd i addysg uwch cewch gyfle i astudio pwnc o'ch dewis a chynyddu eich gwybodaeth, ond mae yna fanteision eraill hefyd.

  • Gwella eich cyfleoedd i ennill mwy o gyflog
  • Meithrin sgiliau bywyd hanfodol
  • Dysgu bod yn annibynnol
  • Cyflawni'n bersonol