Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol

Cymorth ariannol newydd sbon i is-raddedigion rhan amser a llawn amser

Y cyfan y mae angen ichi ei wybod am y pecyn cyllid newydd i fyfyrwyr

Bydd holl fyfyrwyr cymwys Cymru sy'n dechrau cwrs prifysgol ym Medi 2018 yn cael cymorth gyda chostau byw drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau. Bydd y rhan fwyaf yn derbyn cymorth sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol. Bydd hyn yn golygu y gallant ganolbwyntio ar eu hastudiaethau a threulio llai o amser yn poeni am gael dau ben llinyn ynghyd. I fyfyrwyr sy'n dod o aelwydydd lle mae'r incwm yn gymharol isel, bydd y rhan fwyaf o'r cymorth ar gyfer costau byw ar ffurf grant nad oes rhaid ei dalu'n ôl.

Gellir gwneud cais am gyllid myfyrwyr drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r system ymgeisio ar gyfer myfyrwyr amser llawn bellach yn fyw. Bydd y system ymgeisio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn fyw o fis Mehefin 2018 ymlaen.

Pwy sy'n gymwys?

Gallai pob myfyriwr sy’n dilyn gradd am y tro cyntaf (yn llawn-amser neu’n rhan-amser) a fydd yn dechrau cwrs ym Medi 2018 fod yn gymwys. Gall pob myfyriwr o Gymru wneud cais, lle bynnag yn y DU y bwriadant astudio.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube 

Faint o arian gallai gael?

Gallwch gael o leiaf £1,000 na fydd yn rhaid ichi ei dalu'n ôl. Os ydych yn dilyn cwrs gradd llawnamser, drwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau gallech fod yn gymwys am hyd at £11,250 y flwyddyn tuag at eich costau byw os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain, a £9,000 y flwyddyn yng ngweddill y DU. Bydd israddedigion rhan-amser yn derbyn cymorth tebyg ar sail pro-rata yn seiliedig ar ddwysedd y cwrs.

Defnyddir prawf modd i benderfynu pwy sydd angen y grantiau fwyaf. Os ydych o aelwyd incwm is, byddwch yn cael grant uwch. Gallwch gael benthyciad cynhaliaeth i ychwanegu at yr hyn a gewch. Bydd uchafswm y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant a gewch.

Gallech hefyd gael hyd at £1,500 i leihau eich benthyciad cynhaliaeth pan wnewch yr ad-daliad cyntaf o dan gynllun canslo rhannol Llywodraeth Cymru.

Beth am ffioedd dysgu?

Gall myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser wneud cais am fenthyciad ar wahân i dalu ffioedd dysgu. Y brifysgol neu'r coleg sy'n pennu'r ffioedd dysgu. Yng Nghymru, gosodwyd cap ar ffioedd dysgu, sef £9,000 y flwyddyn, ond mewn rhannau eraill o'r DU gallech orfod talu hyd at £9,250 y flwyddyn am gwrs gradd llawnamser.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn darparu benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu, a bydd yn rhaid ichi ei ad-dalu unwaith byddwch yn ennill dros £25,000. Nid yw benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu yn dibynnu ar brawf modd.

Beth os gwnes i ddechrau fy nghwrs cyn Medi 2018?

Dim ond i’r rheini sy’n fyfyrwyr am y tro cyntaf ac sy'n dechrau cwrs prifysgol ym Medi 2018 y mae'r pecyn cymorth cyllid newydd i fyfyrwyr yn berthnasol. Os gwnaethoch chi ddechrau cyn Medi 2018, byddwch yn parhau i gael y cymorth sydd o fewn eich pecyn presennol.

Beth am fyfyrwyr ôl-radd a doethuriaeth?

Gallwch wneud cais am fenthyciad ôl-radd mwy o £13,000 lle bynnag yn y DU y penderfynwch astudio. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid ychwanegol i brifysgolion yng Nghymru ar gyfer myfyrwyr ôl-radd sy'n dewis astudio yng Nghymru, sy'n cyfateb i tua £4,000 y myfyriwr.

Bydd y rheini sy'n dilyn cwrs doethuriaeth hefyd yn gymwys am gymorth yn 2018/19. Nid yw swm y cymorth wedi'i benderfynu eto, ond mae'n debygol o fod yn debyg i'r pecyn a gynigir yn Lloegr.

O fis Medi 2019, bydd ôl-raddedigion yn cael pecyn cymorth tebyg i'r hyn a gynigir i israddedigion. Bydd y cymorth yn gyfuniad o grantiau a benthyciadau, ac yn cyfrannu at gostau cyffredinol, yn hytrach nag ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth yn benodol.

Beth am fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd?

Gall myfyrwyr cymwys wneud cais am gymorth gyda’u ffioedd dysgu tra’u bod yn astudio yng Nghymru a gallant hefyd fod yn gymwys i gael cymorth pellach.

Sut dwi'n gwneud cais?

Mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn fater syml, a gallwch ei wneud yn uniongyrchol drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae’r system ymgeisio ar gyfer myfyrwyr amser llawn bellach yn fyw. Bydd y system ymgeisio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn fyw o fis Mehefin 2018 ymlaen.

Darperir gwasanaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Mae'n cynnig cyllid ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n mynd i addysg uwch yn y DU.

Cofiwch y gallwch wneud cais am grantiau a benthyciadau i helpu gyda'ch costau byw, a benthyciad i dalu am eich ffioedd dysgu.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am pryd y gallwch wneud cais, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebookneu crewch nod tudalen ar gyfer y wefan.

Ble alla i gael gwybod mwy?

I gael mwy o fanylion am gyllid myfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am ad-daliadau a chymorth ychwanegol, ewch i'r wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Hefyd, dilynwch Cyllid Myfyrwyr Cymru ar Twitter a Facebook.

Pam mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y cymorth hwn?

Mae’r arolwg diweddaraf o Incwm a Gwariant Cenedlaethol yn dangos bod gan fwy nag un o bob tri myfyriwr sy’n hanu o Gymru orddrafft, bod gan un o bob pump drefniant credyd masnachol, a bod un ym mhob deg mewn dyled.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod pryderon myfyrwyr ynghylch cyllid yn broblem gynyddol, felly mae wedi cyflwyno system gyllid newydd i fyfyrwyr fel nad oes rhaid i broblemau ariannol sefyll yn eu ffordd.

Drwy gyfrannu at eich costau byw, ni fydd angen ichi weithio oriau hir yn ennill arian er mwyn talu eich treuliau byw, gan roi mwy o amser ichi ganolbwyntio ar eich cwrs.

Cymru fydd y wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno cymorth costau byw y gellir eu cymharu ar gyfer cyrsiau gradd llawnamser a rhan-amser.

Pam dewis addysg uwch?

Drwy fynd i addysg uwch cewch gyfle i astudio pwnc o'ch dewis a chynyddu eich gwybodaeth, ond mae yna fanteision eraill hefyd.

  • Gwella eich cyfleoedd i ennill mwy o gyflog
  • Meithrin sgiliau bywyd hanfodol
  • Dysgu bod yn annibynnol
  • Cyflawni'n bersonol