Gwasanaethau lleol a’r trydydd sector

Mae llywodraeth leol yn darparu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yng Nghymru – megis gofal cymdeithasol ac addysg, y sonnir amdanynt mewn adrannau eraill o wefan Paratoi Cymru. Mae gwasanaethau'r cynghorau yn ymdrin â thrigolion lleol gannoedd o filoedd o weithiau bob dydd. Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am gynllunio ar gyfer gwasanaethau yng ngwahanol senarios Brexit, gan gynnwys Brexit heb gytundeb. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda llywodraeth leol i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu â’r awdurdodau lleol i’w helpu i baratoi wrth i’r DU ymadael â’r UE. 
 
Sefydlwyd panel cynghori, gyda chynrychiolwyr o lywodraeth leol a swyddogion Llywodraeth Cymru. Bydd y panel yn sicrhau bod dull cydlynol o weithredu’n cael ei ddilyn ar draws yr holl wasanaethau y mae’r awdurdodau lleol yn gyfrifol amdanynt.

Mae nifer o fforymau ymgysylltu ar gyfer gwasanaethau penodol, gyda chynrychiolaeth o’r awdurdodau lleol arnynt. Mae’r rhain yn cynnwys grŵp llywio cynllunio porthladdoedd a meysydd awyr Llywodraeth Cymru a’r grŵp arwain pontio o’r UE a sefydlwyd gan Llywodraeth Cymru ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cael cyllid i helpu awdurdodau lleol i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer ymadael â’r UE. Ar y cyd â Grant Thornton, defnyddiwyd peth o’r cyllid hwn i ddatblygu pecyn cymorth er mwyn nodi’r effeithiau lleol a mynd i’r afael â nhw.
 
Mae CLlLC wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau cynllunio Brexit i swyddogion llywodraeth leol ar draws Cymru, am nifer o faterion cysylltiedig â Brexit. 

Sefydliadau’r trydydd sector

Mae llawer o gymunedau Cymru’n elwa o’r gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau’r trydydd sector.

Efallai y bydd Brexit – a Brexit heb gytundeb yn enwedig - yn effeithio ar sefydliadau’r trydydd sector mewn gwahanol ffyrdd, gan ddibynnu ar y math o wasanaethau a ddarperir ganddynt, y bobl a wasanaethant a’r bobl a gyflogir ganddynt.

Mae Llywodraeth Cymru’n ariannu gwaith i ddeall sut bydd Brexit yn effeithio ar wasanaethau cymunedol yng Nghymru a helpu’r trydydd sector i gynllunio ar gyfer pob senario posibl. Bydd y gwaith hwn yn helpu i greu cynlluniau wrth gefn a pharatoi yn briodol, gan roi tawelwch meddwl i’r sector ac i’r cymunedau sy’n elwa o’r gwasanaethau hyn.

Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ar y prosiect hwn. Os hoffech wybod mwy, ebostiwch thirdsectorqueries@llyw.cymru. 

Nesaf: cronfeydd srwythurol yr UE >