Cronfeydd strwythurol yr UE

Os bydd y DU yn ymadael â’r UE heb gytundeb na chyfnod pontio, ni fyddai unrhyw newid yn y trefniadau presennol ar gyfer y rhai sy’n derbyn cyllid yr UE ar gyfer prosiectau.

Mae hyn yn berthnasol i bob agwedd ar y gwaith o reoli’r prosiectau, gan gynnwys cyflwyno a thalu hawliadau, gwiriadau dilysu ac, yn bwysig, cadw’r cofnodion priodol.

Bydd y rhai sy’n derbyn cyllid yr UE yn parhau i ddefnyddio WEFO Ar-lein hefyd, i gyflwyno a diweddaru gwybodaeth.

Bydd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yn dal ati i hawlio cyllid gan y Comisiwn Ewropeaidd o dan y trefniadau cyllido presennol nad ydynt yn uniongyrchol ddibynnol ar aelodaeth y DU o’r UE.

Cyhyd ag y byddwn yn gwario arian yr UE, bydd angen inni barhau i weithredu rheoliadau’r UE.

Mae Offeryn Statudol wedi’i osod yn Senedd San Steffan a fydd yn sicrhau, lle bo cyfeiriadau at reoliadau Cronfeydd Strwythurol yr UE mewn Cytundebau Cyllido a lofnodwyd cyn ymadael â’r UE, bod y darpariaethau sy’n effeithio ar hawliau a rhwymedigaethau’r Awdurdodau Rheoli a’r rhai sy’n derbyn y cyllid yn parhau’n ddilys hyd yn oed ar ôl Brexit. Bydd hyn yn rhoi fframwaith cyfreithiol sefydlog i’r rhai sy’n derbyn cyllid.

I’r perwyl hwnnw, caiff y rheoliadau presennol ynghylch y Cronfeydd Strwythurol eu trosglwyddo i gyfraith y DU drwy Offeryn Statudol (OS). Anfonir llythyr cynnig grant diwygiedig gan WEFO yn cyfeirio at yr OS hwnnw yn hytrach na’r rheoliadau presennol, a bydd hyn yn sicrhau bod hawliau a rhwymedigaethau presennol pob parti yn aros yr un fath.

Mae’n bosibl y bydd y rhai sy’n derbyn cyllid Ewropeaidd yn ymwybodol bod Trysorlys EM wedi gwarantu cyllid rhaglenni ERDF ac ESF 2014-2020. Dim ond os na fydd y Comisiwn Ewropeaidd yn talu hawliadau y bydd WEFO yn gorfod troi at y gwarant hwnnw. Ar hyn o bryd, ni allwn ddweud a fydd y fath sefyllfa’n codi, felly mae’r trefniadau presennol yn aros yn eu lle hyd nes, ac onibai, y digwydd hynny.

Gall y sefydliadau sydd wrthi’n trafod prosiectau posibl ddal ati i ddatblygu eu cynlluniau gan drafod â WEFO. Bydd gwarant Trysorlys EM yn cefnogi gwariant ar brosiectau o fewn trefniadau busnes arferol y rhaglenni cyfredol.

Mae’r cyfryngiad “trefniadau busnes arferol” hwn ar warant Trysorlys EM yn golygu nad yw dyddiad cau presennol y rhaglenni sef 31 Rhagfyr 2023, yn newid. (Yn ymarferol, bydd mwyafrif llethol y prosiectau wedi’u cwblhau cyn y dyddiad hwn.)

Horizon 2020

Blaenoriaeth Llywodraeth y DU o hyd yw sicrhau bod y Cytundeb Ymadael drafft yn cael ei gwblhau a’i weithredu, gan sicrhau hawl sefydliadau’r DU i gymryd rhan yn Horizon 2020, heb unrhyw newid.

Os bydd Brexit heb gytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi gwarantu y bydd yn tanysgrifennu cyllid yr UE i’r sefydliadau sydd eisoes yn rhan o brosiectau Horizon 2020 neu sydd wedi cael gwybod bod eu cais yn llwyddiannus.

Mae’r gwarant cyllid hwn wedi ei estyn hefyd tu hwnt i’r dyddiad ymadael er mwyn i sefydliadau’r DU allu parhau i gymryd rhan yn rhaglenni Horizon 2020 sydd ar agor i drydedd wlad.

Ond os bydd Brexit heb gytundeb, ni fyddai sefydliadau’r DU yn gymwys i gymryd rhan yn rhaglenni Horizon 2020 megis y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, rhai elfennau o Marie Skłodowska-Curie Actions a’r Offeryn i BBaChau (SME Instrument).

Gwahoddir y rhai sy’n derbyn cyllid Horizon 2020 i roi data am eu prosiectau ar borthol a reolir gan Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI). Pwrpas y porthol yw cadw’r wybodaeth am y prosiectau er mwyn gallu gwarantu taliadau os bydd angen. 

Rhagor o wybodaeth
Cyfranogiad y DU yn Horizon 2020: trosolwg Llywodraeth y DU (Saesneg yn unig) ar GOV.UK

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a Rhaglen Gydweithredu Cymru-Iwerddon 

WEFO yw’r awdurdod sy’n rheoli Rhaglen Gydweithredu Iwerddon-Cymru. Estynwyd Gwarant Cyllid Llywodraeth y DU ym mis Gorffennaf 2018 er mwyn rhoi mwy o sefydlogrwydd i sefydliadau’r DU os na fydd cytundeb ymadael. Mae’r Gwarant ar gyfer y rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol, gan gynnwys Iwerddon-Cymru, bellach yn cwmpasu cyfnod llawn y rhaglen, sef 2014-2020.

Golyga hyn fod y cyllid grant yn y DU wedi ei warantu ar gyfer yr holl brosiectau a gymeradwywyd ar sail cystadleuol cyn diwedd cyfnod y rhaglen.

Gall yr Awdurdodau Rheoli o fewn y DU barhau i lofnodi contractau newydd gyda’r rhai sy’n derbyn cyllid drwy gydol cyfnod y rhaglenni, ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.

Os bydd Brexit heb gytundeb, mae’n bosibl na fydd sefydliadau’r DU yn gallu cael cyllid o’r UE am brosiectau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ar ôl y dyddiad ymadael.

Bydd rhaid i Lywodraeth y DU weithio gyda phartïon eraill megis y Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau bod modd i sefydliadau’r DU barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a bod y DU yn cael ymateb i alwadau newydd a dal ati i gyflawni prosiectau.

Mae WEFO yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU a Geinyddiaethau Datganoledig eraill i edrych ar yr opsiynau ar gyfer cyflawni rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol os bydd Brexit heb gytundeb. Rhoddir rhagor o fanylion maes o law.

Rhagor o wybodaeth 
Hysbysiad Technegol Llyowdraeth y DU ar Warant y DU: ‘The government’s guarantee for EU-funded programmes if there’s no Brexit deal’ (Saeneg yn unig) ar GOV.UK

Nesaf: pobl sy'n byw yng Nghymru >