Os nad oes gennych fand eang cyflym iawn, cysylltwch gyda Mynediad i Fand Eang.

Mae’r cynllun hwn yn rhoi grantiau i ariannu (neu dalu’n rhannol) am gostau gosod band eang newydd mewn cartrefi a busnesau yng Nghymru.  Nid yw’n cynnwys costau rhentu misol.

Trwy’r cynllun hwn, mae’n rhaid i gyflymder lawrlwytho’r cysylltiad newydd fod ddwy waith yn gynt na’r hen gysylltiad lawrlwytho e.e. mae’n rhaid i gyflymder y cysylltiad presennol gynyddu o 10Mbps i 20Mbps o leiaf.

Mae’r grant yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd:

  • £400 ar gyfer 10Mbps neu uwch
  • £800 ar gyfer 30Mbps neu uwch

Ymgeisio am y grant

  • A ydych chi’n gymwys – gallwch ddod o hyd i’r manylion yn y ddogfen ‘Meini prawf cymhwysedd ac amodau’r’ cynllun yn yr adran lawrlwytho dogfennau.
  • Ystyriwch yn ofalus pa gyflymder y mae eich cartref neu fusnes ei angen heddiw a thros y 12 mis nesaf.
  • Dewiswch Ddarparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd – edrychwch ar y rhestr o gyflenwyr a chael hyd i ISP all ddarparu gwasanaeth sy’n addas i chi. Mae’n bwysig cofio nad yw Llywodraeth Cymru’n cymeradwyo nac yn argymell nac yn siarad ar ran unrhyw ISP ar y rhestr.  Eich cyfrifoldeb chi yw dewis ISP all roi’r gwasanaeth sydd ei angen arnoch chi.  Rydyn ni’n eich cynghori i siarad â sawl ISP er mwyn gwneud dewis doeth.  Eich dewis chi yw’ch ISP ac ni fydd Llywodraeth Cymru’n rhan o unrhyw gontract rhyngoch chi â nhw.
  • Llenwch y ffurflen gais – lawrlwythwch y ffurflen gais sydd ar gael yn yr adran lawrlwytho dogfennau..
  • Anfonwch eich cais at Lywodraeth Cymru i gael ei chymeradwyo gyda’r dyfynbris gan yr ISP yr ydych wedi’i ddewis.
  • Os caiff eich cais ei gymeradwyo, cewch lythyr cynnig.  Yna, mae’n rhaid i chi drefnu i’ch offer band eang cyflym iawn gael ei osod gan eich ISP.  Unwaith y bydd wedi cael ei osod ac mae’r cyflymder newydd wedi’i gadarnhau, bydd y cyllid yn cael ei ryddhau ar eich rhan.
  • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ebostiwch cymorth@cymru.gsi.gov.uk.

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.

Ydych chi am fand eang cyflym iawn? A yw ar gael?