Gallwch gael band eang cyflymach mewn sawl ffordd. Dilynwch y camau isod i weld pa opsiynau sydd ar gael.

Cam Un:

Mae'r mwyafrif llethol o eiddo yng Nghymru eisoes yn gallu manteisio ar wasanaeth band eang ffeibr. Ar y cyfan, i brosiect Cyflymu Cymru y mae'r diolch am hynny yn ogystal â'r sector preifat am gyflwyno'r dechnoleg.

Mae Ofcom yn casglu a chyhoeddi data ar y niferoedd sy'n gallu manteisio ar fand eang ar draws y DU i gyd. Cyn symud ymlaen at gam dau, edrychwch i weld pa wasanaethau yr ydych eisoes yn gallu eu cael. Gallwch hefyd wirio'n uniongyrchol gyda darparwyr band eang neu drwy wefannau cymharu prisiau

Cam Dau:

Rydym am sicrhau y bydd band eang cyflym iawn yn cyrraedd hyd yn oed mwy o eiddo. I wneud hynny, mae angen amrywiaeth o atebion. Un ateb yw creu mwy o fand eang ffeibr i gyrraedd cartrefi a busnesau. Mae Openreach yn cyflenwi'r gwaith hwn drwy ddefnyddio cymysgedd o gyllid cyhoeddus a phreifat. Bydd hynny'n sicrhau y bydd y rhan fwyaf o eiddo sy'n weddill yn gallu cael mynediad i fand eang cyflym a dibynadwy.

I wybod mwy am gynlluniau Openreach ar gyfer y prosiect hwn, chwiliwch am eich cod post a dewiswch eich cyfeiriad isod.

Cam Tri:

Mae amrywiaeth o opsiynau a chymorth eraill ar gael i'ch helpu i gael y cyflymder sydd ei angen arnoch.

  • Os nad ydych eisoes wedi gwneud, edrychwch i weld pa wasanaethau yr ydych eisoes yn gallu eu cael.
  • Mae ein cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn helpu i ddatrys problemau cysylltedd ac yn darparu grantiau i helpu i dalu am gysylltiadau band eang newydd.
  • Os oes angen cysylltedd cynt ar eich busnes, mae mwy o gefnogaeth ar gael er mwyn eich cysylltu â gwasanaeth gwibgyswllt.
  • Os ydych yn rhan o gymuned, a bod gennych o leiaf un busnes, mae'n bosibl y bydd Cynllun Talebau Gigabit Llywodraeth y DU yn gallu eich helpu.

Pam dewis cyflym iawn?

Gyda band eang cyflym iawn, byddwch yn gallu cyfathrebu a rhannu’r pethau sy’n bwysig ichi’n gynt ac mewn ffordd fwy dibynadwy. P’un a ydych yn syrffio’r we, sgyrsio â’r teulu ym mhen arall y byd neu’n chwilio am lefydd newydd i ymweld â nhw, mae hi gymaint well os oes gennych gysylltiad cyflym iawn â’r rhyngrwyd.