Rydym yn bwriadu adeiladu rhan newydd o draffordd i'r de o Gasnewydd ar yr un pryd â mesurau ategol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
27 Medi 2017
Diweddarwyd diwethaf:

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi ei gynllunio
Rhanbarth/sir: de-ddwyrain
Dyddiad dechrau: diwedd 2018
Dyddiad dod i ben:  diwedd 2023
Cost: tua £1.3bn
Tîm Datblygu Dylunio: Costain, Vinci a Taylor Woodrow ynghyd â’r ymgynghorwyr Arup and Atkins, gyda chymorth yr ymgynghorwyr amgylcheddol RPS.

Os byddwn yn bwrw ymlaen â’r prosiect hwn, byddwn yn cofrestru gyda’r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Pam rydym yn ei wneud

Yn ein barn ni, ein cynnig ar gyfer y darn newydd o’r draffordd, a mesurau ategol, yw'r ateb cynaliadwy, hirdymor i’r problemau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd presennol sy’n gysylltiedig â’r ffordd hon.  Mae’n rhan hanfodol o’n gweledigaeth am system drafnidiaeth integredig effeithiol yn Ne Cymru.

Bydd yn gwella hygyrchedd i bobl yn ogystal â nwyddau a gwasanaethau Cymru i farchnadoedd rhyngwladol.    

Cynnydd presennol

Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth amgylcheddol, Gorchmynion drafft ac adroddiadau cysylltiedig ar gyfer prosiect arfaethedig yr M4. 

Yn yr ymchwiliad lleol cyhoeddus, archwiliodd arolygwyr annibynol gwmpas y cynllun, dewisiadau amgen y gwrthwynebwyr a phob mater cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.

Maent wedi clywed tystiolaeth gan arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr.

Amserlen

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus: gwrandawyd ar y datganiadau cloi 28 Mawrth 2018

Yn dilyn yr ymchwiliad, pe bai'r penderfyniad yn cael ei wneud i fynd ymlaen i adeladu, gallai’r amserlen fod fel a ganlyn:

Dechrau’r gwaith adeiladu: diwedd 2018
Cwblhau’r rhan newydd o’r draffordd: diwedd 2023

Camau nesaf

Bydd yr arolygwyr yn paratoi adroddiad ar ganfyddiadau’r Ymchwiliad gan fwydo i’r penderfyniad p’un ai i’w adeiladu neu beidio.

Gallwch weld y dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr ymchwiliad ar wefan Persona Associates (dolen allanol).

Cysylltwch â Brian Greaves nghylch prosiect coridor yr M4 o amgylch Casnewydd ar 029 2069 5650.

Pam cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus?

Yn ystod ymchwiliad lleol cyhoeddus, mae arolygydd annibynnol yn archwilio materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ac yn gwrand ar dystiolaeth gan arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr. Bydd yr arolgydd yn ystyried y cynnig sy'n cael ei wneud i ddatrys y broblem ynghyd ag unrhyw awgrymiadau eraill. Yna, bydd yn cyhoeddi adroddiad ar y canfyddiadau. Bydd hyn yn helpu i wneud penderfyniad terfynol ynghylch bwrw 'mlaen â'r gwaith adeiladu ai peidio.