Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd osgoi o gylchfan y Goat ar gyffordd yr A499/A487 at gylchfan Plas Menai o amgylch Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon gan osgoi canol y dref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2017
Diweddarwyd diwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi'i gynllunio
Rhanbarth/sir: gogledd Cymru
Dyddiad dechrau: 2018
Dyddiad dod i ben: diwedd 2020
Cost: i'w gadarnhau
Asiant y cyflogwr: EC Harris, Ramboll
Contractwyr cynllunio ac adeiladu: Balfour Beatty, Jones Brothers (Ruthin)
Dylunwyr: WSP and Parsons Brinckerhoff, TACP

Cysylltwch â Bryn Williams, Swyddog Cysylltu â'r Cyhoedd ar 07786 513571, i drefnu cyfarfod neu i ofyn cwestiwn am y prosiect.

Pam rydym yn gwneud hyn

Mae'r prosiect hwn yn ceisio mynd i'r afael â'r problemau canlynol:

 • Mae'r traffig yn cynyddu, gan achosi tagfeydd a chynyddu amseroedd teithio.
 • Gallai'r rhwydwaith ffyrdd gwael, yn enwedig y cysylltiadau gwael â Bangor a'r A55, rwystro datblygiadau economaidd.
 • Mae'r traffig trwm yn cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd yn y pentrefi ar hyd yr A487.
 • Mae llawer o risg o ddamweiniau mewn ardaloedd trefol, yn enwedig gyda cherbydau nwyddau trwm yn mynd i ystâd ddiwydiannol Cibyn a cherbydau'n teithio ar gyflymder amrhiodol
 • Mae cerbydau'n defnyddio ffyrdd gwledig anaddas i osgoi yr A487
 • Mae'n anodd cynnal a chadw'r ffyrdd oherwydd y lefel uchel o draffig a diffyg ffyrdd eraill addas.

Os nad ydym yn gwneud dim, rhagwelir y bydd y llif traffig yn cynyddu gan achosi'r problemau canlynol:

 • ciwiau hirach wrth gylchfan y Goat ar yr A499/A487
 • mwy o gerbydau'n pasio drwy bentrefi ar hyd y ffordd
 • ciwiau ac oedi ar yr A487, yn enwedig ar Gyffordd yr Eagles, cylchfannau Dewi Sant a Morrisons yng Nghaenarfon, ac ar Blas Bereton.

Datblygiadau presennol

Cam 1 WelTAG - Cynhaliwyd gwerthusiadau yn 2008. O hyn, cafodd 4 opsiwn eu hystyried i wella'r traffig yn ar ardal:

 1. Ffordd osgoi newydd o Lanwnda i Blas Menai.
 2. Ffyrdd osgoi 'Lleol' ar gyfer Dinas, Bontnewydd, Pont-rug, Crug a chysylltiad newydd â stâd ddiwydiannol Cibyn.
 3. Darpariaeth gonfensiynol ar y rheilffyrdd.
 4. Pecyn o fesurau i gynnwys rheoli traffig, mesurau lliniaru, ar ôl damweiniau, blaenoriaeth i fysiau a lefelau gwasanaethu, darpariaeth i feicwyr ac ardaloedd i gerddwyr/croesfannau.

Yn 2009 penodwyd Parsons Brinckerhoff a TACP i gynnal Gwerthusiad WelTAG Cam 2 ar gyfer y cynllun. Roedd hyn yn golygu gwethuso 4 opsiwn ar gyfer ffyrdd osgoi drwy asesiadau traffig, diogelwch ac economaidd. Roedd y 4 llwybr hwn, yn ogystal â 7 a awgrymwyd gan y cyhoedd, yn destun gwerthusiad manwl, gan gynnwys a oeddent yn ymarferol yn dechnegol ac yn weithredol; eu heffaith amgylcheddol a'u cynaliadwyedd; a oeddent yn fforddiadwy ac a oedd modd eu darparu; a'u diogelwch.

Cyhoeddwyd yr Opsiwn Porffor fel y llwybr a ffefrir ym mis Tachwedd 2010. Yna, yng ngoleuni pwysau cyllidebol, cynhaliwyd adolygiad o'r opsiynau, gan dynnu'r llwybr gwreiddiol a ffafriwyd yn ôl, a chyhoeddi'r Opsiwn Melyn fel y llwybr a ffafriwyd.

Cafodd y contract yr gyfer y prosiect ei ddyfarnu i Balfour Beatty a'r Jones Brothers (Rhuthun) ym mis Rhagfyr 2014. Byddant yn cael eu cynorthwyo gan WSP Parsons Brinckerhoff a TACP fel eu cynghorwyr technegol ac amgylcheddol.

Cafodd cynigion y cynllun eu datblygu drwy ymgynghori gyda rhanddeiliaid a chyhaliwyd arddangosfeydd Gwybodaeth i’r Cyhoedd ym mis Mawrth a Gorffennaf 2015.  

Cyhoeddwyd Gorchmynion drafft, datganiad amgylcheddol a chofnodion cysylltiedig eraill ym mis Awst/Medi 2016 a chynhaliwyd arddangosfeydd ym mis Medi i egluro’r cynigion i’r cyhoedd.   

Cynhaliwyd Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus rhwng 13 Mehefin 2017 ac 12 Gorffennaf 2017 a gwnaeth yr Arolygydd ddod â’r ymchwiliad i ben yn ysgrifenedig ar 21 Awst 2017.

Pam cynnal ymchwiliad lleol cyhoeddus?

Yn ystod ymchwiliad lleol cyhoeddus, mae arolygydd annibynnol yn archwilio materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ac yn gwrand ar dystiolaeth gan arbenigwyr technegol, cefnogwyr a gwrthwynebwyr. Bydd yr arolgydd yn ystyried y cynnig sy'n cael ei wneud i ddatrys y broblem ynghyd ag unrhyw awgrymiadau eraill. Yna, bydd yn cyhoeddi adroddiad ar y canfyddiadau. Bydd hyn yn helpu i wneud penderfyniad terfynol ynghylch bwrw 'mlaen â'r gwaith adeiladu ai peidio.

Y cynllun

Caiff y cynllun ei ddatblygu i fodloni 5 amcan:

 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Phlas Menai
 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Chaernarfon
 • lleihau nifer y cerbydau sy'n pasio drwy gymunedau preswyl gan gynnwys Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon
 • lleihau damweiniau ar yr A487
 • sicrhau bod y rhwydwaith yn fwy cadarn drwy gael mwy o lwybrau eraill neu gynyddu'r capasiti.

Y cynllun yw adeiladu lôn gerbydau 9.8km 2+1 (2 ffordd i un cyfeiriad, 1 i gyfeiriad arall, gan newid o un ochr i'r llall) rhwng cylchfan y Goat a chylchfan Plas Menai. Bydd y llwybr yn:

 • creu ffordd osgoi i'r gorllewin ar gyfer Llanwnda, Dinas a Bontnewydd
 • croesi'r A487 bresennol i'r de o Gaernarfon
 • croesi'r Afon Sieont
 • pasio i'r de o stâd ddiwydiannol Cibyn i lunio cyffordd gyda'r A4086
 • croesi'r B4366.

Bydd yn golygu adeiladu 22 strwythur, gan gynnwys cwlfertau a saith o bontydd. Dyma fydd y pontydd hyn:

 • pont i groesi dros Reilffordd Eryri
 • traphont 300m dros yr Afon Seiont
 • traphont 280m dros yr Afon Gwyrfai a'i gorlifdir
 • 4 pont yn cludo'r ffyrdd presennol o dan neu dros y ffordd newydd.

Bydd 75% o gost y rhaglen yn cael ei wario ar gyflenwyr o Gymru.

Byddwn hefyd yn gwella'r A487 presennol i wella'r cyffyrdd presennol.

Amserlen

Ymarfer ymgynghori â'r cyhoedd: 2010-2011
Cyhoeddi'r llwybr a ffefrir: Mai 2013
Penodi contractwr: Rhagfyr 2014
Archwilio'r safle ac arolygon: Chwefror 2015 - Rhagfyr 2015
Dylunio cychwynnol: Rhagfyr 2015
Arddangosfa Gorchmynion: hydref 2016
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: 13 Mehefin 2017 hyd 12 Gorffennaf 2017 (Gwnaeth yr Arolygydd ddod ag ef i ben yn ysgrifenedig ar 21 Awst 2017)
Dechrau adeiladu'r ffordd osgoi: 2018
Agor y ffordd osgoi: 2020/2021

Sut yr ydym yn ymgynghori

Cafodd pedwar o opsiynau eu cyflwyno i'r cyhoedd fel rhan o arddangosfa ymgynghori ym mis Mawrth 2010. Bu i 972 o bobl ymweld â'r arddangosfeydd hyn, a derbyniwyd 498 o holiaduron. Roedd yr ymatebion ar yr holiaduron hyn yn dangos bod y cyhoedd o blaid ffordd osgoi. Cynhaliwyd ymgynghoriadau pellach tuag at ddiwedd y flwyddyn cyn inni gyhoeddi'r llwybr a ffefrir gennym.

Rydym am ymgynghori ar y prosiect dros y flwyddyn nesaf er mwyn gwneud y cynlluniau terfynol. Mae'r ymgynghoriad yn cynnwys arddangosfeydd cyhoeddus a thrafodaethau gyda thîm y prosiect sy'n cysylltu â'r cyhoedd

Cynhaliwyd arddangosfeydd cyhoeddus eisoes ym mis Mawrth a Mehefin 2015. Rydym wedi cynnal cyfarfodydd â pherchnogion tir i ddeall effaith bosib y cynllun ar eiddo a busnesau yn yr ardal.

Cysylltwch â Bryn Williams, Swyddog Cysylltu â'r Cyhoedd ar 07786 513571, i drefnu cyfarfod neu i ofyn cwestiwn am y prosiect.

Camau nesaf

Rydym wrthi’n ystyried canfyddiadau ac argymhellion adroddiad yr Arolygydd yn dilyn yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Byddwn yn gwneud hyn cyn i’r Gweinidogion wneud penderfyniad terfynol ynghylch y cynllun. Rydym yn rhagweld penderfyniad yn ystod y gaeaf hwn.