Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd osgoi o gylchfan y Goat ar gyffordd yr A499/A487 at gylchfan Plas Menai o amgylch Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon gan osgoi canol y dref.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Medi 2017
Diweddarwyd diwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi'i gynllunio
Rhanbarth/sir: gogledd Cymru
Dyddiad dechrau: gaeaf 2018
Dyddiad dod i ben: gwanwyn 2021
Cost: i'w gadarnhau
Asiant y cyflogwr: EC Harris, Ramboll
Contractwyr cynllunio ac adeiladu: Balfour Beatty, Jones Brothers (Ruthin)
Dylunwyr: WSP and Parsons Brinckerhoff, TACP

Pam rydym yn gwneud hyn

Mae'r prosiect hwn yn ceisio mynd i'r afael â'r problemau canlynol:

 • Mae'r traffig yn cynyddu, gan achosi tagfeydd a chynyddu amseroedd teithio.
 • Gallai'r rhwydwaith ffyrdd gwael, yn enwedig y cysylltiadau gwael â Bangor a'r A55, rwystro datblygiadau economaidd.
 • Mae'r traffig trwm yn cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd yn y pentrefi ar hyd yr A487.
 • Mae llawer o risg o ddamweiniau mewn ardaloedd trefol, yn enwedig gyda cherbydau nwyddau trwm yn mynd i ystâd ddiwydiannol Cibyn a cherbydau'n teithio ar gyflymder amrhiodol
 • Mae cerbydau'n defnyddio ffyrdd gwledig anaddas i osgoi yr A487
 • Mae'n anodd cynnal a chadw'r ffyrdd oherwydd y lefel uchel o draffig a diffyg ffyrdd eraill addas.

Os nad ydym yn gwneud dim, rhagwelir y bydd y llif traffig yn cynyddu gan achosi'r problemau canlynol:

 • ciwiau hirach wrth gylchfan y Goat ar yr A499/A487
 • mwy o gerbydau'n pasio drwy bentrefi ar hyd y ffordd
 • ciwiau ac oedi ar yr A487, yn enwedig ar Gyffordd yr Eagles, cylchfannau Dewi Sant a Morrisons yng Nghaenarfon, ac ar Blas Bereton.

Ymgymerwyd ag Arfarniad Cam 1 WelTAG yn 2008. O hyn, ystyriwyd 4 opsiwn ar gyfer gwella traffig yn yr ardal:

 1. Ffordd osgoi newydd Llanwnda i Blas Menai
 2. Osgoi 'lleol' ar gyfer Dinas, Bontnewydd, Pont-rug, Crug a dolen newydd i ystâd ddiwydiannol Cibyn
 3. Darpariaeth reilffordd safonol
 4. Pecyn o fesurau i gynnwys:
  • rheoli traffig ar y ffyrdd
  • parcio
  • atal damweiniau
  • gwella blaenoriaeth a gwasanaethau bysiau
  • ardaloedd beicio a cherddwyr
  • chroesfannau

Yn 2009, penodwyd Parsons Brinckerhoff a TACP i gwblhau gwerthusiad Cyfnod 2 WelTAG. Roedd hyn yn cynnwys edrych ar y 4 opsiwn osgoi. Gwnaethpwyd gwerthusiad manwl o'r 4 llwybr ynghyd â 7 a awgrymwyd gan y cyhoedd, gan gynnwys a oeddent yn ymarferol cymryd rhan i gyfrif nifer o ffactorau.

Fe wnaethom gyhoeddi'r opsiwn porffor fel y ffordd orau ym mis Tachwedd 2010. Gyda phwysau cyllidebol, gwnaethom gynnal adolygiad o opsiynau a diddymwyd ein llwybr gwreiddiol a ffafrir. Yna, cyhoeddasom yr opsiwn melyn fel y llwybr dewisol.

Dyfarnwyd y contract ar gyfer y prosiect i Balfour Beatty a Jones Brothers (Rhuthun) yn y gaeaf 2014. Fe'u cefnogir gan WSP Parsons Brinckerhoff a TACP fel eu cynghorwyr technegol ac amgylcheddol.

Datblygwyd cynigion y cynllun mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid a chynhaliwyd arddangosfeydd gwybodaeth gyhoeddus yn ystod gwanwyn 2015.

 

Cyhoeddasom Orchmynion drafft, y datganiad amgylcheddol ac adroddiadau cysylltiedig eraill yn haf 2016 a chynhaliodd arddangosfeydd cyhoeddus yr hydref i esbonio ein cynigion.

Cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus dros haf 2017 a chasglodd yr Arolygydd yr ymchwiliad yn ysgrifenedig ym mis Awst 2017.

Datblygiadau presennol

Ar ddiwedd mis Mai, penderfynwyd symud ymlaen gyda'r cynllun hwn.

Argymhellodd ein harolygydd yn eu hadroddiad i ni fwrw ymlaen â'r gwaith adeiladu. Gwnaethant awgrymiadau ar sut y gallem wneud rhai gwelliannau i'r ffordd hon.

Y cynllun

Caiff y cynllun ei ddatblygu i fodloni 5 amcan:

 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Phlas Menai
 • lleihau amser teithio rhwng Llanwnda a Chaernarfon
 • lleihau nifer y cerbydau sy'n pasio drwy gymunedau preswyl gan gynnwys Llanwnda, Dinas, Bontnewydd a Chaernarfon
 • lleihau damweiniau ar yr A487
 • sicrhau bod y rhwydwaith yn fwy cadarn drwy gael mwy o lwybrau eraill neu gynyddu'r capasiti.

Y cynllun yw adeiladu lôn gerbydau 9.8km 2+1 (2 ffordd i un cyfeiriad, 1 i gyfeiriad arall, gan newid o un ochr i'r llall) rhwng cylchfan y Goat a chylchfan Plas Menai. Bydd y llwybr yn:

 • creu ffordd osgoi i'r gorllewin ar gyfer Llanwnda, Dinas a Bontnewydd
 • croesi'r A487 bresennol i'r de o Gaernarfon
 • croesi'r Afon Sieont
 • pasio i'r de o stâd ddiwydiannol Cibyn i lunio cyffordd gyda'r A4086
 • croesi'r B4366.

Bydd yn golygu adeiladu 22 strwythur, gan gynnwys cwlfertau a saith o bontydd. Dyma fydd y pontydd hyn:

 • pont i groesi dros Reilffordd Eryri
 • traphont 300m dros yr Afon Seiont
 • traphont 280m dros yr Afon Gwyrfai a'i gorlifdir
 • 4 pont yn cludo'r ffyrdd presennol o dan neu dros y ffordd newydd.

Bydd 75% o gost y rhaglen yn cael ei wario ar gyflenwyr o Gymru.

Byddwn hefyd yn gwella'r A487 presennol i wella'r cyffyrdd presennol.

Amserlen

Ymarfer ymgynghori â'r cyhoedd: 2010-2011
Cyhoeddi'r llwybr a ffefrir: Mai 2013
Penodi contractwr: Rhagfyr 2014
Archwilio'r safle ac arolygon: Chwefror 2015 - Rhagfyr 2015
Dylunio cychwynnol: Rhagfyr 2015
Arddangosfa Gorchmynion: hydref 2016
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: 13 Mehefin 2017 hyd 12 Gorffennaf 2017 (caewyd yn ysgrifenedig gan yr Arolygydd ar 21 Awst 2017)
Dechrau adeiladu'r ffordd osgoi: gaeaf 2018
Agor y ffordd osgoi: gwanwyn 2021

Sut yr ydym yn ymgynghori

Cyflwynwyd pedwar opsiwn osgoi i'r cyhoedd fel rhan o arddangosfa ymgynghori ym Mawrth 2010. Mynychodd 972 o bobl yr arddangosfeydd hyn a derbyniwyd 498 o holiaduron wedi'u cwblhau. Dangosodd yr ymatebion o'r holiaduron hyn fod y cyhoedd o blaid y ffordd osgoi. Cynhaliwyd ymgynghoriadau pellach tua diwedd y flwyddyn cyn i ni gyhoeddi ein llwybr dewisol.

Cawsom gyfarfodydd gyda thirfeddianwyr, busnesau a thrigolion i ddeall effeithiau'r cynllun.

Gallwch gysylltu â Bryn Williams, ein swyddog cyswllt cyhoeddus, ar 07786 513571 i drefnu cyfarfod neu ofyn cwestiwn am y prosiect.

Camau nesaf

Rydym wrthi’n ystyried canfyddiadau ac argymhellion adroddiad yr Arolygydd yn dilyn yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus. Byddwn yn gwneud hyn cyn i’r Gweinidogion wneud penderfyniad terfynol ynghylch y cynllun. Rydym yn rhagweld penderfyniad yn ystod y gaeaf hwn.

Dysgu mwy

Gallwch gysylltu â Bryn Williams, ein swyddog cyswllt cyhoeddus, ar 07786 513571 i drefnu cyfarfod neu ofyn cwestiwn am y prosiect.