Rydym wrthi’n troi 8km o’r A465 rhwng cyffordd Glanbaiden yng Ngilwern a chylchfan Bryn-mawr yn ddwy lôn i’r ddau gyfeiriad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Awst 2015
Diweddarwyd diwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Y diweddaraf o ran traffig

Cewch wybod mwy am ffyrdd sydd ar gau a chyfyngiadau traffig ar wefan Traffig Cymru (dolen allanol). Byddwn hefyd yn nodi manylion y prosiect ar ein tudalennau ar Facebook (dolen allanol) a Twitter (dolen allanol). 

Gallwch wybod mwy am ffyrdd sydd ar gau a gwyriadau a derbyn newyddion ynghylch prosiectau drwy danysgrifio i restr bostio Costain

Crynodeb

Statws y prosiect: Cyfredol
Rhanbarth/sir: Y De-ddwyrain
Dyddiad dechrau: Diwedd 2014
Dyddiad gorffen: 2019
Cost: Cyfanswm costau’r prosiect tua £220m
Contractwyr dylunio ac adeiladu: Costain Ltd, gydag Atkins, Ch2M a RPS.

Mae'r prosiect hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Pam ydym ni’n ei wneud

Cafodd yr A465 fel ag y mae ei hadeiladu yn y 1960 au ac mae’n lôn gerbydau sengl tair lôn, gyda dwy lôn i fyny’r rhiw ac un ar y goriwaered. Cynhaliwyd astudiaeth draffig ranbarthol ym 1990 a ddangosodd fod angen gwella’r ffordd.  Mae’r gwelliant hwn i’r A465 yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd.

Mae lled y ffordd yn cyfyngu ar lif y traffig ac ar gyfleoedd diogel i basio.  Mae’r gwelededd yn wael sawl man arni.  Mae’r rhan fwyaf o ddamweiniau’n digwydd o gwmpas y cyffyrdd a’r mannau lle ceir gwelededd gwael.

Mae’r gwelliant hwn i’r A465 yn hanfodol i adfywiad cymdeithasol ac economaidd ardal Blaenau’r Cymoedd.  Bydd yn hwyluso’r cysylltiadau â gwasanaethau, swyddi a marchnadoedd allweddol ac yn hwb i fuddsoddi mewn ardaloedd fel Ardal Fenter Glyn Ebwy.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Mae’r gwaith adeiladu hyd yma yn cynnwys:

2 bont newydd ar gylchdro Glanbaiden wedi’u cwblhau a byddant ar agor i draffig yn fuan.

Mae pont y bwa concrid yn Gilwern wedi’i chodi ac mae traffig yn mynd drwy’r bwa.  Y bont hon yw’r mwyaf o’i bath yn y byd.

Mae’r bont droed yn Gilwern wedi ei gosod yn ei lle a bydd ar agor yn fuan.

Gwaith mawr wedi ei wneud ar hyd y cynllun i wneud y tir sydd o amgylch yn fwy serth ac i sicrhau bod modd lledaenu’r ffordd.  Mae’r gwaith wedi cynnwys adeiladu 6200 o waliau cadw hyd yma a gosod dros 6000 o hoelion pridd.

Mae’r 2 bont droed yn Saleyard bron â’u cwblhau.  Bydd y rhain ar agor ar gyfer traffig cyn diwedd 2017.

Mae cyfanswm o 33 o wyriadau ar gyfe r offer Ymgymerydd Statudol (prif gyflenwad dŵr, prif gyflenwad nwy, llinellau ffôn a chyflenwad trydan ac ati) wedi eu cwblhau.  Mae’r rhain wedi cynnwys gwyriadau mawr i ddau brif gyflenwad nwy o dan bwysedd uchel a phrif gyflenwad dŵr oedd angen twnel newydd 1.5 metr o led, 100m o hyd a dyfnder o 20 metr.

Trin nifer o weithfeydd cloddio ger cyffordd Brynmawr.

Yr ategweithiau ar gyfer Pont Gateway ar y bont ym Mrynmawr wedi eu cwblhau.  Bydd y gwaith yn dechrau ar y strwythur croesi ar ddiwedd haf 2017.

Dros 4000 o goed wedi’u planu o fewn ôl troed y cynllun.

Amserlen

Penodi contractwr: 2011
Arddangos gwybodaeth i’r cyhoedd: Gydol 2011
Proses statudol i gael y pwerau i adeiladu’r ffordd: Hydref 2013 – Rhagfyr 2014
Ymchwiliad lleol cyhoeddus: Mawrth 2014
Dechrau’r gwaith adeiladu: Diwedd 2014
Cwblhau: 2019
Ôl-ofal amgylcheddol 5 mlynedd a chywiro diffygion: 2024

Sut gwnaethom ni ymgynghori

Aethom ati i ymgynghori ar y gwelliannau i’r A465 rhwng y Fenni a Hirwaun ym 1994 fel rhan o’r broses o ddatblygu llwybr a ffefrir y prosiect cyfan.

Yn 2011, gwnaethom gynnal cyfres o arddangosfeydd gwybodaeth i’r cyhoedd, cyflwyniadau i grwpiau lleol a chyfarfodydd â pherchenogion tir a busnesau lleol. Casglwyd gwybodaeth yn y digwyddiadau hyn i helpu’r tîm i ddeall sut mae’r adran hon yn cyfateb i flaenoriaethau, amcanion a pholisïau lleol.  Dylanwadodd hyn ar ddyluniad y cynllun.

Cynhaliwyd arddangosfeydd o’r gorchmynion drafft ym mis Tachwedd 2013. Cawsom fanylion drwy hynny o’r cynllun terfynol a’i gymryd wedyn trwy’r broses gynllunio terfynol.

Cynhaliodd arolygydd annibynnol ymchwiliad lleol cyhoeddus ym Mawrth ac Ebrill 2014, lle cafodd cefnogwyr a gwrthwynebwyr y cynllun fynegi eu barn.
Cafodd llwybrau eraill a gynigiwyd gan y gwrthwynebwyr eu hystyried mewn ymchwiliad cyhoeddus, ochr yn ochr â’r cynllun a gyhoeddwyd.

Mae gan Costain Reolwr Cymunedol a Swyddog Cyswllt â’r Cyhoedd, Jeff Mapps, yn aelodau o dîm y safle. 


Os hoffech wybod mwy am y prosiect, mae ein canolfan ymwelwyr yn swyddfa’r prosiect ar agor ar brynhawn Mercher o 13:00 tan 18:00.  Cewch hefyd gysylltu â ni i drefnu apwyntiad.

Os oes gennych bryderon neu gwestiwn, cysylltwch â Jeff Mapps, e-bost Jeff.Mapps@costain.com ar 07739634021 neu 0845 600 2664 (24 awr).

Gallwch ysgrifennu hefyd at:

Swyddfa’r Prosiect
Costain Ltd
Swyddfa Prosiect Adran 2 yr A465
Ty Gwyn Road
Twyn Wenallt
Gilwern, Y Fenni.