LLYW.CYMRU LLYW.CYMRU

Gwasanaethau a gwybodaeth Llywodraeth Cymru

 • Addysg a sgiliau

  Ysgolion, addysg bellach ac addysg uwch, sgiliau a hyfforddiant galwedigaethol, cyllid i fyfyrwyr

 • Adeiladu a chynllunio

  Caniatâd cynllunio, rheoliadau adeiladu, cynlluniau datblygu lleol

 • Busnes, yr economi ac arloesi

  Cymorth busnes a grantiau, sectorau â blaenoriaeth, dinas-ranbarthau

 • Cydraddoldeb

  Tlodi, cam-drin domestig a thrais rhywiol, amrywiaeth

 • Cymunedau a’r trydydd sector

  Rhaglen cyfleusterau cymunedol, trosglwyddo asedau, tasglu ar gyfer y cymoedd

 • Ffermio a chefn gwlad

  RPW Ar-lein, taliadau gwledig, symud anifeiliaid, iechyd anifeiliaid

 • Gofal plant a rhianta

  Dechrau’n Deg, gofal plant, help i deuluoedd, gwahanu a threfniadau plant

 • Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

  Asesiadau o anghenion gofal, presgripsiynau am ddim, bwrsariaethau’r GIG

 • Tai

  Gosod eich eiddo, help i fod yn berchen ar gartref, benthyciadau i wneud gwelliannau i’ch cartref

 • Trafnidiaeth

  Pasys bws, gwella ffyrdd, cynlluniau trafnidiaeth lleol, beicio a cherdded

 • Y celfyddydau, diwylliant a chwaraeon

  Amgueddfeydd, yr amgylchedd hanesyddol a nofio am ddim

 • Y Gymraeg

  Tribiwnlys y Gymraeg, hyrwyddo’r Gymraeg

 • Y môr a physgodfeydd

  Y gronfa forol a physgodfeydd, trwyddedau pysgota, cadwraeth forol

 • Y sector cyhoeddus

  Llywodraeth leol, cymorth gwladwriaethol, cyrff cyhoeddus

 • Yr amgylchedd a’r newid yn yr hinsawdd

  Ailgylchu, llifogydd, llygredd ac allyriadau

Ynglŷn â Beta.Llyw.Cymru
Rydym wrthi'n datblygu gwefan newydd LLYW.CYMRU sy'n dilyn yr arferion gorau er mwyn i chi gael eich gwybodaeth yn gyflym a rhwydd
Band Eang Cyflym Iawn - Ai dyma'r dewis i fi?
Mae band eang cyflym iawn yn cynnig llu o bosibiliadau
Ymgynghoriadau - eich cyfle i ddweud eich dweud
Mae ymgynghoriadau'n gyfle i chi roi eich barn am ddatblygiadau newydd gan Lywodraeth Cymru